Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57777
Title: Tác động của chu kỳ vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hoàng Vinh
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Doanh nghiệp phi tài chính
Chu kỳ vốn lưu động
Lợi nhuận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 154-155 .- Tr.41-52
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của chu kỳ vốn lưu động (CKVLĐ) đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu là 165 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2017, dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp. Kết quả phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, CKVLĐ cũng như ba thành phần cấu thành CKVLĐ có tác động ngược chiều đến lợi nhuận của các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57777
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.