Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57789
Title: Các nhân tố ảnh hưỏng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam
Authors: Phan, Diên Vỹ
Lê, Thị Nga
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp dầu khí
Thị trương chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 156 .- Tr.42-52
Abstract: Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn (CTV) của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2012-2017. Trên cơ sở dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 29 doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí niêm yết và các kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CTV thông qua hệ số nợ tổng thể và hệ số nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, có năm nhân tố ảnh hưởng đến CTV, trong đó các nhân tố như cấu trúc tài sản cố định hữu hình, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản có mối quan hệ ngược chiều với hệ số nợ trong khi đó cơ hội tăng trưởng và quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ cùng chiều với hệ số nợ của các doanh nghiệp ngành dầu khí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57789
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.