Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57790
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Phan, Đình Nguyên
Keywords: Báo hiểm xã hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Gánh nặng
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 156 .- Tr.53-64
Abstract: Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam giai đoạn 2010-2015 bằng phương pháp hồi quy GLS. Kếtquả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến gánh nặng BHXH là quy mô doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính. Các doanh nghiệp Việt Nam chịu gánh nặng BHXH cao hơn các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là khi luật BHXH mới được áp dụng từ ngày 01/8/2018 dựa trên tổng thu nhập để tính BHXH. Nghiên cứu này giúp các doanh nghiệp có biện pháp kiểm soát tốt BHXH và nhà nước có chính sách hợp lý để các doanh nghiệp giảm phí BHXH mà vẫn đảm bảo được nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57790
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.