Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57870
Title: Giải quyết nguồn tin về tội phạm trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Thị, Lan Huy B1702221
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày một số vấn đề lý luận về nguồn tin về tội và giải quyết nguồn tin về tội phạm, quy định của pháp luật về giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, từ đó chỉ ra một số bất cập và biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiểu quả của việc thực thi pháp luật về giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Description: 73 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57870
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.