Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57874
Title: Sức mạnh thị trường và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Sáng
Nguyễn, Thị Hồng Vinh
Lê, Hoàng Long
Keywords: Sức mạnh thị trường
Sự ổn định tài chính
Các ngân hàng Thương mại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 07 .- Tr.12-20
Abstract: Bài viết phân tích tác động của sức mạnh thị trường tới sự ổn định tài chính của 24 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2008 -2017. Nghiên cứu sử dụng chỉ số Lerner để đo lường sức mạnh thị trường và chỉ số Z để ước lượng mức độ ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam. Phương pháp moment tổng quát GMM dạng hệ thống được sử dụng để ước lượng mối quan hệ này. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, chỉ số Lerner tác động ngược chiều có ý nghĩa thống kê đến mức độ ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam. Kết quả này nhất quán với quan điểm "cạnh tranh - ổn định ” đối với các NHTM Việt Nam. tức là mức độ cạnh tranh tăng hay sức mạnh thị trường giảm sẽ thúc đẩy ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam. Từ kết quả trên, nghiên cứu đề ra một số gợi ý chính sách nhằm tăng mức độ ổn định tài chính thông qua kiểm soát tác động của mức độ cạnh tranh thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57874
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.58.199


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.