Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57879
Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và RCEP
Authors: Trần, Thị Cẩm Nhung
Phạm, Thị Huỳnh Giao B1702056
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Luận văn trình bày những nội dung cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam và Hiệp định EVFTA và RCEP. Từ việc phân tích, đối chiếu, rà sót để tìm ra những quy định chưa tương thích giữa pháp luật trong nước và các cam kết trong 2 hiệp định. Người viết đã đưa ra những đề xuất, khuyến nghị để tạo nên sự thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật.
Description: 74 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57879
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.