Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57880
Title: Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số
Authors: Trần, Thị Cẩm Nhung
Vũ, Nguyễn Thúy Hương B1702144
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số, nêu cụ thể các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan đến bảo hộ quyền tác giả nói chung và bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số nói riêng. Qua đó người viết chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật cũng như công tác thực thi hoạt động bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số và đề ra những kiến nghị để giải quyết các bất cập đó.
Description: 107 trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57880
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.