Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57958
Title: Vai trò của các “think tank” trong hoạch định chính sách tại Pháp
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Think tank
Nghiên cứu chính sách
Hoạch định chính sách
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.18-29
Abstract: Xuất hiện tại Pháp từ những năm 1960 nhưng các tổ chức nghiên cứu về chính sách (“think tank”) của Pháp chỉ đạt được những thay đổi và phát triển to lớn trong thời gian gần đây số lượng, quy mô, phạm vi, chiến lược, phương thức và tính chất hoạt động. Do những hạn chế về công cụ tài chính và thể chế, vai trò của think tank vẫn còn bị giới hạn trong quá trình hoạch định chính sách của Chính phủ Pháp. Mặc dù vậy, các think tank vẫn tạo được ảnh hưởng lớn đến nền chính trị Pháp, đặc biệt trong các chương trình tranh cử Tổng thống Pháp trong thời gian gần đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57958
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.