Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5806
Title: Lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Nguyễn Hiệp Phước
Keywords: Lợi thế du lịch
Tài nguyên du lịch
Tiềm năng phát triển du lịch
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 102 .- Tr.03-15
Abstract: Phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển du lịch. Lợi thế và tiềm năng du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển du lịch. Mục đích nghiên cứu của bài viết là phát hiện / xác định lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, từ đó có định hướng và biện pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố. Bài viết tập trung làm rõ ý nghĩa của việc khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của địa phương: xác định các lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của Cần Thơ, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của Thành phố Cần Thơ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5806
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_779.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.