Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58076
Title: Đi tìm kháng sinh mới
Authors: Xuân Hùng
Keywords: Kháng sinh mới
Bào chế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 651 .- Tr.05
Abstract: Chặng đường đi tìm cách sản xuất kháng sinh của Việt Nam khá gian truân và kéo dài. Còn trên thế giới thì nó diễn ra theo chiều hướng khác. Các kháng sinh mới phát minh được ngày càng ít, trong khi tình trạng kháng kháng sinh ngày càng tăng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu hướng tìm kiếm những kháng sinh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58076
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
333.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.