Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58079
Title: Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ quyền biển, đảo của báo chí trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Hoa
Keywords: Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng và hiệu quả
Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ quyền biển
Đảo của báo chí trong giai đoạn hiện nay1
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 01 .- Tr.45-50
Abstract: Biển, đảo Việt Nam không chỉ đơn thuần là tài nguyên quốc gia mà còn mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng - an ninh to lớn. Chính vì vậy, hiểu biết về biển, đảo và chủ quyền biển đảo hiện nay là một đòi hỏi lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm góp phần nâng cao tinh thần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Để làm được điều đó, báo chí có vai trò hết sức quan trọng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giải quyết các bất đồng liên quan đến Biển Đông là bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Với chủ trương nhất quán và xuyên suốt đó, các cơ quan truyền thông, báo chí, đội ngũ những người làm báo có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền có hiệu quả về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chính vì vậy mà nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo của báo chí là hết sức quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58079
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.