Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5809
Title: Kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại TP.HCM
Authors: Trần, Thị Bích Nhung
Keywords: Lãnh đạo doanh nghiệp
Đo lường kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng của lãnh đạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 102 .- Tr.32-46
Abstract: Kỹ năng lãnh đạo chính là khả năng thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động của nhà lãnh đạo, thể hiện sự thành thạo của người lãnh đạo khi vận dụng kiến thức vào trong thực tế thực hiện chức năng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, do đó kỹ năng lãnh đạo có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Bài viết này hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ năng lãnh đạo, các mô hình đánh giá kỹ năng lãnh đạo, đề xuất mô hình đo lường phù hợp, kiểm định mô hình, và tiến hành đánh giá kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Tp.HCM. Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu nêu trên, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, tư duy, suy luận logic trên cơ sở sử dụng cách tiếp cận định tính kết hợp định lượng. Để đánh giá mô hình nghiên cứu, bài viết sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA thông qua công cụ thống kê SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kỹ năng của lãnh đạo các doanh nghiệp tại Tp.HCM nhìn chung còn nhiều hạn chế, yếu kém nhất là những kỹ năng liên quan đến con người, kỹ năng truyền đạt, xây dựng tầm nhìn và kỹ năng xác định các nguyên nhân chính của vấn đề, các kỹ năng còn lại khá tương đồng như nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5809
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_711.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.