Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095
Title: Rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng của công tác Đảng viên
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Rà soát
Sàng lọc
Đưa những người không đủ tư cách
Ra khỏi Đảng
Công tác Đảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.18-21
Abstract: Xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, vấn đề mang tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Để làm được điều này, một trong những công việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.