Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095
Nhan đề: Rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng khâu quan trọng của công tác Đảng viên
Tác giả: Nguyễn, Quang Bình
Từ khoá: Rà soát
Sàng lọc
Đưa những người không đủ tư cách
Ra khỏi Đảng
Công tác Đảng viên
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.18-21
Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, vấn đề mang tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Để làm được điều này, một trong những công việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58095
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.