Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5810
Title: Ảnh hưởng đến cổ đông khi doanh nghiệp Việt Nam không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiểu
Authors: Cao, Đinh Kiên
Nguyễn, Thị Hoa Hồng
Nguyễn, Văn Cường
Keywords: Mua lại cổ phiếu
Không hoàn thành thông báo mua lại cổ phiếu
Tài chính hành vi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 102 .- Tr.47-62
Abstract: Bài viết này nghiên cứu về biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam khi doanh nghiệp không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu. Bài viết trình bày tổng quan về tình hình không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu trong giai đoạn 2011 – 2016 của hai nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp không hoàn thành thông báo mua lại và các doanh nghiệp không thực hiện thông báo mua lại. Đồng thời, bài viết phân tích và chỉ ra rằng thị trường có những phản ứng tiêu cực sau ngày kết thúc thực hiện thông báo với việc giá cổ phiếu sụt giảm liên tục đối với nhóm doanh nghiệp không hoàn thành thông báo mua lại cổ phiếu, tuy nhiên, đối với nhóm các doanh nghiệp không thực hiện thông báo mua lại cổ phiếu, giá cổ phiếu đã sụt giảm giá mạnh trước khi kết thúc thực hiện thông báo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5810
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_897.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.