Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58104
Title: Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Pháp luật quốc tế
Quyền con người
Tiếp cận công lý
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 04 .- Tr.69-75
Abstract: Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhầm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, việc hổ trợ tiếp cận công lý thì chưa hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58104
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.