Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58104
Nhan đề: Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Pháp luật quốc tế
Quyền con người
Tiếp cận công lý
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 04 .- Tr.69-75
Tóm tắt: Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhầm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, việc hổ trợ tiếp cận công lý thì chưa hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58104
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.