Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58140
Title: Công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Công bố quốc tế
Khoa học xã hội và nhân văn
Khoa học tự nhiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.3-10
Abstract: Công bố quốc tế có vai trò quan trọng về đóng góp tri thức và khẳng định năng lực và chất lượng nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và quốc gia. Ở Việt Nam trong một vài năm gần đây, mặc dù số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế đã tăng lên đáng kể, nhưng công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH & NV) vẫn tháp hơn so với lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN). Bài viết phân tích, đánh giá tình hình công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH & NV; nêu những thuận lợi và khó khăn đối với việc công bố quốc tế; từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH & NV ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58140
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.