Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142
Nhan đề: Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) và đề Xuất giải pháp quản lý phù hợp
Tác giả: Phạm, Minh Đức
Hoàng, Anh Huy
Vũ, Văn Doanh
Từ khoá: Quản lý chất thải rắn công nghiệp
Khu công nghiệp Thăng Long
Giải pháp quản lý phù hợp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10(360) .- Tr.17-20
Tóm tắt: Khu công nghiệp Thăng Long là một trong những mô hình KCN tập trung đầu tiên tại Việt Nam, được quy hoạch và xây dựng vào cuối Thế kỷ 20. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát kết hợp với xử lý số liệu nhằm đánh giá được hiện trạng phát sinh, thành phần tích chất, hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp bao gồm chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quán lý chất thải rắn tại khu công nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.