Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58153
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của Potassium dichromate đến Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Authors: Trịnh, Đăng Mậu
Lê, Vũ Khánh Trang
Nguyễn, Nhung Thùy Trinh
Trần, Ngọc Sơn
Võ, Văn Minh
Keywords: Moina micrura
Kim loại nặng
Độc học sinh thái
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 41, Số 01 .- Tr.101-107
Abstract: Hiện nay, ô nhiễm kim loại nặng đang là vấn đề rất có tính chất toàn cầu. Cần có phương pháp phân tích để xác định, đánh giá và dự báo các rủi ro môi trường từ các thành phần chất độc, trong đó phương pháp độc học sinh thái được xem là công cụ tối ưu. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu độc học trên M. micrura nhằm góp phần tạo cơ sở sinh học trong việc sử dụng động vật phù du làm sinh vật cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Kết quả đã phân lập được loại M. micrura từ hồ Công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng. Thử nghiệm độc học cấp tỉnh của potassium dichromate đến loài M. micrura cho thấy LC50 tại 3 mốc thời gian 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ lần lượt là 0,26 mg/1, 0,15 mg/l và 0,08 mg/1. Đối với thí nghiệm độc mãn tính, kết quả EC50 của K2Cr2O7 ảnh hưởng lên số lượng trứng của một con mẹ là 0,015 mg/L và số lượng con sống là 0,009 mg/l.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58153
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.