Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58157
Title: Quan điểm của John Dewey về giám sát quyền lực nhà nước và thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Bùi, Tiến Dũng
Keywords: Giám sát quyền lực nhà nước
John Dewey
Nền dân chủ
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.88-93
Abstract: Giám sát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân là yếu tố quan trọng của nhà nước pháp quyền. Việc thực hiện nền dân chủ sẽ góp phần thúc đẩy các cá nhân và cộng đồng phát huy sức mạnh trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân giám sát quyền lực nhà nước và hoạt động giám sát được mọi công dân chủ động thực hiện dưới sự bảo đảm của một pháp luật. Pháp luật Việt Nam có những quy định phương thức giám sát áp dụng linh hoạt cho từng chủ thể có thẩm quyền giám sát. Tuy nhiên, phương thức giám sát còn nhiều bất cập, mang tính hình thức và chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, cần có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58157
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.