Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58208
Title: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tích hợp (Integrated Internal Quality Assurnace – IIQA) – một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các trường đại học Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Anh
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Đoàn, Ngọc Ánh
Keywords: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học
Đảm bảo chất lượng giáo dục Việt Nam
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học tích hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 115 .- Tr.95-108
Abstract: Xây dựng và vận hành một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong một cách hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam là yêu cầu cấp thiết nhằm đạt được 2 mục tiêu: (i) phù hợp với tiêu chuẩn của các tổ chức bên ngoài; và (ii) đạt được các mục tiêu của trường. Trong những năm qua, các trường đại học tại Việt Nam đã và đang tìm tòi hướng đi cho việc xây dựng và vận hành hệ thống này; tuy nhiên, kết quả mang lại chưa được như kỳ vọng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đó là xây dựng một hệ thống tích hợp 3 hệ thống trong một trường đại học: (i) Hệ thống hoạch định chiến lược, (ii) Hệ thống thông tin phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, và (iii) Hệ thống quản lý chất lượng. Việc tích hợp 3 hệ thống này là cơ sở để các cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của mình. Nghiên cứu này cũng chỉ ra những đề xuất đối với các trường để có thể xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tích hợp một cách hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58208
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.