Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58226
Title: Các chúa Nguyễn với chính sách phát triển Nho giáo ở Đàng Trong (thế kỷ XXII-XVIII)
Authors: Lê, Bá Vương
Nguyễn, Thanh Hòa
Keywords: Nho giáo
Đàng Trong
Chúa Nguyễn
Chinh sách tôn giáo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.94-114
Abstract: Là những người được trưởng thành quả "cửa Khổng sân Trình”, các chúa Nguyễn sớm quan tâm phát triển và sử dụng Nho giáo trong đường lối trị quốc. Hơn hai thế kỷ “vạch đôi sơn hà”, các chúa Nguyễn đã thực hiện chính sách phát triển dòng Nho giáo bình dân, dòng Nho giáo đã được “dân tộc hóa để làm nên tảng tư tưởng cho thiết chế quân chủ trung ương tập quyền, phục vụ mục đích xác lập chủ quyền và tạo dựng văn hóa Đàng Trong.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58226
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.