Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58226
Nhan đề: Các chúa Nguyễn với chính sách phát triển Nho giáo ở Đàng Trong (thế kỷ XXII-XVIII)
Tác giả: Lê, Bá Vương
Nguyễn, Thanh Hòa
Từ khoá: Nho giáo
Đàng Trong
Chúa Nguyễn
Chinh sách tôn giáo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.94-114
Tóm tắt: Là những người được trưởng thành quả "cửa Khổng sân Trình”, các chúa Nguyễn sớm quan tâm phát triển và sử dụng Nho giáo trong đường lối trị quốc. Hơn hai thế kỷ “vạch đôi sơn hà”, các chúa Nguyễn đã thực hiện chính sách phát triển dòng Nho giáo bình dân, dòng Nho giáo đã được “dân tộc hóa để làm nên tảng tư tưởng cho thiết chế quân chủ trung ương tập quyền, phục vụ mục đích xác lập chủ quyền và tạo dựng văn hóa Đàng Trong.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58226
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.