Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5823
Title: Định tính thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cây Phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir), Quế (Cinnamomum verum J.Presl)
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Trần, Thị Ngọc An
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài thực hiện định tính các hợp chất thường gặp như alkaloid, flavonoid, steroid và triterpenoid, saponin, tanin, glycoside và sesquiterpen lacton; tiến hành định lượng polyphenol tổng và flavonoid tổng trong cao chiết methanol cây Phèn đen và Quế; đánh giá khả năng kháng oxy hóa thông qua 3 phương pháp: phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH, phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+ và phương pháp khử sắt RP. Kết quả định tính thành phần hóa học cho thấy trong cây Phèn đen và Quế đều có chứa các hợp chất alkaloid, flavonoid, steroid và triterpenoid, tannin, glycoside và sesquiterpen lacton. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy bằng phương pháp DPPH của cao methanol cây Phèn đen có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH với giá trị EC50 là 23,47 μg/mL, Quế giá trị EC50 là 42,09 μg/mL. Hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+ với giá trị EC50 là 37,95 μg/mL, Quế giá trị EC50 là 60,31 μg/mL. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy bằng phương pháp khử sắt cho thấy với nồng độ mẫu thử tại OD bằng 0,5 của cao methanol cây Phèn đen là 139,00 μg/mL, Quế là 1069,67 μg/mL. Kết quả khảo sát hàm lượng polyphenol tổng (TPC) và flavonoid tổng (TFC) của cao Phèn đen lần lượt là 112,87 (mg GAE/g) và 148,85 (mg QE/g), cao Quế lần lượt là 58,46 (mg GAE/g) và 147,14 (mg QE/g).
Description: 88tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5823
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.