Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58314
Title: Tác động của kế toán quản trị đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Kết quả kinh doanh
Yếu tố tác động
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 153 .- Tr.37-44
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu định lượng tác động của các nội dung thực hành kế toán quản trị (KTQT) đến kết quả kinh doanh trong mẫu nghiên cứu gồm 336 doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả hồi quy cho thấy, có 04 nội dung thực hành KTQT có tác động tích cực cùng chiều đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, gồm: phân tích chi phí, hoạch định ngân sách, cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định và phân tích chiến lược. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá hiệu quả của KTQT lại không được tìm thấy có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hành KTQT, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58314
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.