Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58322
Title: Kết cấu tài khoản phản ánh tài sản và tài khoản phản ánh nguồn vốn phải ngược nhau. Vì sao?
Authors: Ngô, Hà Tân
Nguyễn, Tuấn
Keywords: Kết cấu tài khoản
Phản ánh tài sản
Phản ánh nguồn vốn
Ngược nhau
Vì sao?
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.33-35
Abstract: Kết cấu tài khoản là việc quy định mỗi bên của tài khoản được ghi như thế nào về số biến động tăng, giảm của đối tượng kế toán. Trong các Giáo trình Nguyên lý Kế toán đều có nêu: Kết cấu tài khoản phản ánh tài sản phải ngược với kết cấu tài khoản phản ánh nguồn vốn, tức là nếu tài khoản phản ánh tài sản được quy định số biến động tăng ghi bên Nợ, số biến động giảm ghi bên Có, thì tài khoản phản ánh nguồn vốn phải được quy định ngược lại để bảo đảm nguyên tắc ghi kép vào tài khoản. Quy định trên là do chủ quan của con người nhận thấy từ yêu cầu của ghi kép vào tài khoản hay nó là quy luật tất yếu của kết cấu tài khoản xuất phát từ bản chất các biến động của đối tượng kế toán ? Bài viết sẽ phân tích làm rõ vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58322
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.