Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58324
Title: Nghiên cứu tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến tính hoài nghi nghề nghiệp và ảnh hưởng của nó đến chất Iượng kiểm toán: Khảo sát thực nghiệm tại các doanh nghiệp kiểm toán thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Hoài nghi nghề nghiệp
Chất lượng kiểm toán
Kiểm toán viên
Doanh nghiệp kiểm toán
Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.36-40
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở thu thập dữ liệu từ 250 kiểm toán viên, nhân viên chuyên nghiệp hiên đang làm việc tại 22 doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh, văn phòng đại diện các doanh nghiệp kiểm toán tại thành phố Đà Nẵng, nhằm xác định các yếu tố và đo lường ảnh hưởng của chúng đến sự hoài nghi nghề nghiệp trong quá trình thực hiện kiểm toán. Kết quả cho thấy, có 5 yếu tố đó là đặc điểm của kiểm toán viên, đặc điểm của bằng chứng kiểm toán, đặc điểm môi trường kiểm toán, chính sách của doanh nghiệp kiểm toán, thời gian và khối lượng công việc có ảnh hưởng đến tính hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên. Đồng thời, sự hoài nghi nghề nghiệp có tác động ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả rút ra các hàm ý chính sách đối với các nhà quản trị tại các doanh nghiệp kiểm toán trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58324
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.