Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58339
Title: Nhận diện vai trò của đòn bẩy tài chính trong mối quan hệ giữa tinh thần doanh nhân và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội
Authors: Bùi, Thị Thu Loan
Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiến lược kinh doanh
Hiệu quả kinh doanh
Môi trường
Tinh thần doanh nhân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 153 .- Tr.45-54
Abstract: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của các khía cạnh khuynh hướng tinh thần doanh nhân (EO) đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên dữ liệu sơ cấp khảo sát qua bảng hỏi kết hợp dữ liệu thứ cấp thu thập thông tin mức nợ sử dụng từ báo cáo tài chính của 113 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về việc các doanh nghiệp thực hành EO cao có hiệu quả kinh doanh cao hơn so với các doanh nghiệp thực hiện chiến lược EO ở mức thấp. Thêm vào đó, kết quả này xác nhận vai trò trung gian của yếu tố nguồn lực tài chính dựa trên thang đo mức nợ sử dụng, đại diện cho khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ bên ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù, kết quả ban đầu này mới xác nhận chi 2 trong tổng số 3 khía cạnh của EO có ảnh hưởng tích cực đến HQKD của các SMEs, tuy nhiên nghiên cứu cũng giúp xác định vai trò của tính chủ động tiên phong và dám chấp nhận rủi ro cũng như vai trò của yếu tố nguồn lực giúp các SMEs có thể hiện thực hóa các định hướng chiến lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58339
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.