Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5834
Title: Khảo sát xây dựng phương pháp xác định dư lượng Chlorpyrifos methyl trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký khí
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Văn Kha
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát xây dựng phương pháp xác định dư lượng Chlorpyrifos methyl trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký khí” được tối ưu theo phương pháp AOAC 2007.01 theo tiêu chuẩn của AOAC. Dư lượng thuốc BVTV Chlorpyrifos methyl trong mẫu cá tra, basa qua chế biến và mẫu tôm qua chế biến được tối ưu bằng cách thêm nước trước khi chiêt sau đó được chiết bằng acetonitrile. Dịch chiết được làm sạch bằng MgSO4 và PSA sau đó được chiết lần hai với hexane và được làm sạch bằng florisil. Dịch chiết được phân tích bằng hệ thống máy GC-ECD. Đường chuẩn có độ tuyến tính cao trong khoảng 1 ppb đến 5 ppb với hệ số tương quan tuyến tính đạt yêu cầu. R2 = 0,9962 (mẫu cá chế biến) và R2 = 0,9996 (mẫu tôm chế biến). Phương pháp có độ lập lại cao với độ lệch chuẩn tương đối 2,6% (mẫu cá chế biến), 5,86% (mẫu tôm chế biến). Phương pháp có độ thu hồi cao với phần trăm nồng độ thu hồi 84,84% - 91,59% (mẫu cá chế biến), 85,58% - 96,74% (mẫu tôm chế biến) đều đạt tiêu chuẩn của AOAC.
Description: 73tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5834
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.