Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58341
Title: Lập kế hoạch dòng tiền tại doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Tổng Công ty Dầu khí và Phát triển nhà Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Quản trị tài chính doanh nghiệp
Kế hoạch dòng tiền
Quản trị dòng tiền
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05(212) .- Tr.99-101
Abstract: Lập kế hoạch dòng tiền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, vì năng lực thanh toán của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng dòng tiền của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh thường nảy sinh sự không ăn khớp nhau về thời gian giữa thu và chi bằng tiền, dẫn đến sự mất cân đối giữa khả năng cung ứng và nhu cầu chi tiêu bằng tiền vào những thời đểm trong những thời kỳ nhất định. Tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HAND-ICO), công tác lập kế hoạch dòng tiền chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu sau đây đề cập đến thực trạng lập kế hoạch dòng tiền cùng những đánh giá và các khuyến nghị về các giải pháp, nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch dòng tiền tại HANDICO.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58341
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
992.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.