Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58348
Title: Mô hình quản trị công và những lưu ý khi vận dụng trong tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị công Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Quản trị công mới (NPM)
Đơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.56-58
Abstract: Mục tiêu của bài viết là cung cấp một bức tranh tổng quát về mô hình Quản trị công mới và những điểm cần lưu ý khi ứng dụng vào tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và trong bối cảnh tự chủ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58348
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.