Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58408
Title: Nghiên cứu tác động của chất lượng và giá trị dịch vụ đến sự hài lòng của sinh viên tại một số trường đại học tư thục trên địa bàn Hà Nội
Authors: Vũ, Tuấn Dương
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Đại học tư thục
Chất lượng dịch vụ
Giá trị dịch vụ
Sự hài lòng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 153 .- Tr.105-116
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét tác động của các thành phần của chất lượng dịch vụ và giá trị dịch vụ tới sự hài lòng của sinh viên. Bằng việc vận dụng một số thang đo chất lượng dịch vụ giáo dục như thang đo HEdPERF, thang đo của Jain và cộng sự (2013). Với thang đo giá trị dịch vụ giáo dục thì thang LeBlanc và Nguyễn (1999) và thang đo giá trị của Sweeney và cộng sự (2001). Thông qua bộ dữ liệu sơ cấp từ 1068 sinh viên tại 3 trường đại học tư thục trên địa bàn Hà Nội bao gồm: Đại học Đại Nam, Đại học Thăng Lọng và Đại học Phương Đông. Bằng phương pháp nghiên cúu định tính và định lượng, nghiên cứu đã kiểm chứng mối quan hệ giữa ba nhóm yếu tố giá trị dịch vụ, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên đồng thời đánh giá mức độ tác động của hai yếu tố chất lượng và giá trị dịch vụ tới sự hài lòng. Giá trị dịch vụ có mức độ tác động cao hơn chất lượng dịch vụ và có xu hướng tăng dần mức độ tác động theo thời gian sử dụng dịch vụ do trường đại học cung cấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58408
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.