Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58442
Title: Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Hồng Hà
Trịnh, Thị Bích Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Chuyển dịch cơ cấu
Huyện Cầu Kè
Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.48-50
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Huyện ủy, UBND huyện Cầu Kè, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cầu Kè và các số liệu công bố của Chi cục Thống kê huyện Cầu Kè giai đoạn 2015-2019. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng CCKT nông nghiệp và quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp tại huyện Cầu Kè trong những năm qua, chỉ ra kết quả, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58442
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.