Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58444
Title: Giới thiệu lý thuyết tương hợp và khả năng ứng dụng trong một số bài toán xác lập thị trường ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Lý thuyết tương hợp
Lý thuyết trò chơi
Thuật toán chấp nhận trì hoãn
Bài toán xác lập thị trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 04 .- Tr.23-39
Abstract: Lý thuyết tương hợp là một nhánh quan trọng của lý thuyết trò chơi nhằm tìm lời giải cho những bài toán xác lập thị trường mà trong những thị trường đó thì vai trò của giá cả không còn được phát huy như các thị trường truyền thống. Bài viết này giới thiệu tóm tắt lý thuyết tương hợp theo những dạng chính, bao gồm: (1) Tương hợp hai phía: Bài toán một – một, nhiều – một, nhiều – nhiều; và (2) tương hợp một phía như các bài toán phân bổ nguồn lực. Thuật toán chấp nhận trì hoãn (DAA – Deferred Acceptance Algorithm) tuy đơn giản nhưng khá hữu hiệu để tìm lời giải ổn định cho những bài toán xác lập thị trường dạng này. Các bài toán tương hợp đặt ra trong lý thuyết đều có những ứng dụng thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới và đem lại các kết quả khá nhân văn (như bài toán tuyển sinh, bài toán về hiến tạng, bài toán lao động việc làm, bài toán phân bổ nguồn lực và nhiều bài toán xác lập thị trường khác). Trong điều kiện Việt Nam, những bài toán tương tự cũng xuất hiện, và vì vậy, tiềm năng ứng dụng lý thuyết tương hợp để giải quyết tình huống ở Việt Nam là khả thi và nhiều khả năng sẽ mang lại kết quả thực tiễn có ý nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58444
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.