Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58451
Title: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Authors: Vũ, Văn Đông
Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Lao động nông thôn
Đào tạo nghề
Quản lý nhà nước
Huyện Tân Biên
Tỉnh Tây Ninh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.69-72,33
Abstract: Trên cơ sở lý luận về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) và từ thực tiễn đánh giá công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đào tạo nghề cho LĐNT của huyện Tân Biên, bài viết đánh giá những hiệu quả, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của công tác QLNN về đào tạo nghề cho LĐNT của huyện Tân Biên so với tình hình thực tiễn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong QLNN về đào tạo nghề cho LĐNT của huyện Tân Biên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58451
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.