Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58514
Title: Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc làm quan trọng
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Phạm, Văn Dương
Keywords: Bồi dưỡng thế hệ trẻ
Việc làm quan trọng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.23-26
Abstract: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun trồng cái gốc để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển mà còn là tầm nhìn sâu sắc của Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững của nước nhà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58514
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.