Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5853
Title: Triết lý văn hóa và triết luận văn chương (Khảo cứu của Hoàng Ngọc Hiến, Nxb. Giáo dục, H., 2006, 224 trang)
Authors: Ngô, Thu Thủy
Keywords: Triết lý văn hóa
Triết luận văn chương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.119-122
Abstract: Trong công trình khảo cứu Triết lý văn hóa và Triết luận văn chương, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến đã có một bài luận rất sâu sắc về chức năng giáo dục của văn học: "Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người”. Là người nghiên cứu văn hóa, văn học, hay đả phá cái cũ, luôn hướng đến cái mới lạ với cách tiếp cận đa chiều, Hoàng Ngọc Hiến đã đặt ra những vấn đề thực sự ý nghĩa, thu hút nhiều tranh luận. Tiếp cận với công trình này, bài viết chủ yếu đưa ra những thảo luận dựa trên những ý tưởng được Hoàng Ngọc Hiến đưa ra trong bài luận được nhắc đến ở trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5853
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_195.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.