Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58538
Title: Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên - nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
Authors: Phạm, Văn Linh
Keywords: Giáo dục chính trị
Tư tưởng cho cán bộ
Đảng viên
Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 04 .- Tr.27-30
Abstract: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đáng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung Ương tới địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58538
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.