Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5854
Title: Thi hành án treo trong tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Lê, Thị Ánh Nguyệt
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Thi hành án treo là là giai đoạn thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. Để đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án về án treo được thực hiện trên thự tế cần có thi hành án. Trong quá trình thi hành án, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cần tiến hành một trình tự, thủ tục nhất định và người được hưởng án treo phải chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ mà Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định. Từ những quy định của pháp luật về thi hành án treo, người viết đã kiến nghị phương hướng hoàn thiện để pháp luật về thi hành án treo ngày càng được hoàn thiện.
Description: 84 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5854
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.