Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58543
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Hà Nội của khách du lịch nội địa
Authors: Bùi, Thị Quỳnh Trang
Nguyễn, Thị Hương Lựu
Bùi, Thùy Linh
Hoàng, Thị Thu Thảo
Keywords: Khách du lịch nội địa
Điểm đến du lịch
Quyết định
Yếu tố ảnh hưởng
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.87-89
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Hà Nội của khách du lịch nội địa. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên mẫu nghiên cứu thuận tiện với 500 khách du lịch nội địa. Trong bài viết này nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá đã chấp nhận tất cả 8 biến độc lập với 30 thang đo và 1 biến phụ thuộc với 2 thang đo để đưa vào phương trình hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy cho ta thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch Hà Nội của khách du lịch nội địa. Đa phần các biến đều tác động cùng chiều với biến phụ thuộc ngoại trừ biến “Hình ảnh điểm đến” và “ Đặc điểm chuyến đi”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58543
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
915.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.