Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58623
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Authors: Phạm, Văn Phong
Phạm, Thị Thu Hằng
Keywords: Đảng viên
Chất lượng
Nâng cao
Giải pháp
Doanh nghiệp
Nhà nước
Ngoài khu vực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.15-18
Abstract: Trong những năm gần đây, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) ở Hà Nội đã có sự phát triển đáng kể. Bên cạnh việc tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNNKVNN, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của các chi, đảng bộ trong các DN, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục thành lập tổ chức đảng trong các DNNKVNN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58623
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.