Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58653
Title: Phong trào đấu tranh chính trị của phụ nữ Tây Nam Bộ chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ (1965-1968)
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Đấu tranh chính trị
Phong trào
Phụ nữ Tây Nam Bộ
Chiến tranh cục bộ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06(367) .- Tr.35-40
Abstract: Miền Tây Nam Bộ là địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam và trực tiếp là Khu ủy Tây Nam Bộ, các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị với những hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, góp phần chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai trong những năm 1965-1968.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58653
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.