Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58666
Title: Nhận thức của người dân về tổ công tác xã hội trong bệnh viện (Trường hợp nghiên cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp)
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Trần, Kim Ngọc
Keywords: Nhận thức
Người dân
Công tác xã hội
Công tác xã hội trong bệnh viện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.41-46
Abstract: Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 03/2018 với phương pháp thu thập thông tin định lượng dựa vào bảng câu hỏi được thiết kế sẵn, kết hợp với phỏng vấn sâu một vài trường hợp điển hình. Kết quả cho thấy, mặc dù tổ công tác xã hội được thành lập năm 2014 ở bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và 2016 ở bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhưng phần lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện thăm khám vẫn chưa nhận biết hay hiểu biết về nó; phần lớn người được hỏi vẫn chưa hiểu rõ về hoạt động của tổ Công tác xã hội trong bệnh viện; nhận thức của người dân về chức năng, nhiệm vụ của nhân viên xã hội trong bệnh viện vẫn còn rất hạn chế; hoạt động sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ tổ Công tác xã hội trong bệnh viện của người dân vẫn còn nghiêng về khía cạnh từ thiện; … Điều này cho thấy, để hoạt động của tổ Công tác xã hội trong bệnh viện hiệu quả hơn thì việc thay đổi hoặc đổi mới cách thức hoạt động là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58666
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.