Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58671
Title: Điều kiện chính quy cho bài toán tối ưu DC với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và tập lồi
Authors: Huỳnh, Ngọc Cảm
Keywords: BCQ tương ứng tập lồi
Bất phương trình lồi và tập lồi
Lồi yếu
Phân thức
Điều kiện cần và đủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.64-69
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng điều kiện chính quy cần và đủ để có điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu DC với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và một tập lồi. Đồng thời, chúng tôi cũng thiết lập điều kiện chính quy cần và đủ để có điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu phân thức và bài toán tối ưu lồi yếu với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và một tập lồi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58671
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.