Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58672
Title: Sự hội tụ của dãy lặp kiểu Agarwal đến điểm bất động chung của hai ánh xạ α-không giãn suy rộng trong không gian Banach lồi đều
Authors: Nguyễn, Kim Ngoan
Nguyễn, Trung Hiếu
Keywords: Ánh xạ α- không giãn suy rộng
Dãy lặp Agarwal
Điểm bất động chung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.70-77
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập sự hội tụ yếu và hội tụ của dãy lặp kiểu Agarwal đến điểm bất động chung của hai ánh xạ α - không giãn suy rộng trong không gian Banach lồi đều. Các kết quả này là những mở rộng của kết quả chính trong [6], [9]. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58672
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.