Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58673
Title: Bổ đính bậc một vòng cho quá trình rã h→Zy trong mô hình Zee
Authors: Trương, Tín Thành
Lâm, Thị Phương Thanh
Trịnh, Thị Hồng
Huỳnh, Lê Tuyết Mai
Keywords: Mô hình chuẩn
Mô hình Zee
Higgs boson
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.78-84
Abstract: Nghiên cứu rã vi phạm số lepton thế hệ đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về hạt Higgs boson. Do kênh rã h→Zy là kênh vẫn chưa được thực nghiệm tìm ra mặc dù đã có những bằng chứng về tín hiệu của kênh rã này. Trong bài báo này, các đóng góp của các boson chuẩn, các fermion và các Higgs mang điện mới trong mô hình Zee vào quá trình rã được đưa ra, h→Zy. Đồng thời, sử dụng kết quả để giải số cho giới hạn cỡ TeV. Đây là một trong những kênh rã đang được thực nghiệm quan tâm trong thời điểm hiện nay và trong tương lai gần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58673
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.