Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58676
Title: Ảnh hưởng của các loại nền đáy khác nhau đến tăng trưởng và sinh khối của Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede 1862)
Authors: Nguyễn, Công Tráng
Đoàn, Thị Đông Kiều
Võ, Minh Quế Châu
Keywords: Limnodrilus hoffmeisteri
Nền đáy
Sinh khối
Trùn chỉ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.90-96
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định loại nền đáy tối ưu để nuôi sinh khối trùn chỉ trong điều kiện nhân tạo. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại 4 lần, gồm NT1 (đối chứng): bùn ao 100%, NT2: 50% bùn ao + 50% phân gà, NT3: 50% bùn ao + 50% phân bò và NT4: 50% bùn ao + 25% phân bò + 25% phân gà. Kết quả cho thấy, sinh khối trùn từ 45,4–367 g/m², sinh khối cao nhất ở NT2 367±39,9 g/m², sinh khối thấp nhất ở NT1. Mật độ trùn nằm trong khoảng 53.900–87.125 con/m², mật độ cao nhất ở NT4 là 87.125±14.766 con/m² và thấp nhất ở NT2. Kết quả nghiên cứu này còn cho thấy, 50% bùn ao + 50% phân gà là nền đáy thích hợp nhất để nuôi trùn chỉ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58676
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.