Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58677
Title: Một số vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
Authors: Phạm, Nhựt Cường
Keywords: Hoạt động đào tạo
Đào tạo nguồn nhân lực
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.97-104
Abstract: Cuộc CMCN 4.0 đang tác động sâu sắc đến các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong những lĩnh vực chịu sự tác động trực tiếp từ cuộc cách mạng này tại Việt Nam chính là hoạt động động đào tạo nguồn nhân lực. Bài viết phân tích một số vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quan trọng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58677
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.