Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5869
Title: Vai trò của đội ngũ trí thức nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Authors: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Keywords: Trí thức
Trí thức nữ
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 102 .- Tr.118-128
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, trong đó có nữ trí thức là một yêu cầu quan trọng. Trí thức nữ luôn phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp vào sự phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Song vẫn còn tồn tại nhiều rào cản – cả chủ quan và khách quan – ảnh hưởng đến vai trò của nguồn lực trí thức nữ. Bài viết sẽ phân tích những vai trò và giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5869
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_669.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.